ആർ.കെ.ഐ പദ്ധതികൾ

റിബിൽഡ് കേരളാ ഇനിഷ്യറ്റീവ് പ്രോജെക്ടസ്

നെല്ലുൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി തൃശൂരിലും പൊന്നാനി കോൾ പ്രദേശത്തും വെള്ളപ്പൊക്കവും വരൾച്ചയും മറികടക്കാൻ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ.

തൃശൂർ പൊന്നാനി കോൾ പ്രദേശത്തെ പാടശേഖരങ്ങളും താമസക്കാരും മഴക്കാലത്ത് ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നതിനാൽ ഭീഷണി നേരിടുന്നു. അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കനാലുകളും അപര്യാപ്തമായ ഡീവാട്ടറിംഗ് സംവിധാനങ്ങളും പദ്ധതിയിൽ പരിഹാരമായി വിവക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് . പരമ്പരാഗത പെട്ടി , പറ സിസ്റ്റത്തിന് പകരം സബ്മെർസിബിൾ പമ്പുകളോ ലംബ അക്ഷ പമ്പുകളോ ആയി മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ മുഴുവൻ കോൾ പ്രദേശവും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മാതൃകാ നെൽകൃഷി പ്രദേശമായി മാറും. ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് നെല്ലിന്റെ അളവ് ഗണ്യമായി ഉയർത്താമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

പദ്ധതി ചെലവ്: 298.38 കോടി


പ്രോജക്റ്റ് ദൈർഘ്യം: അഞ്ച് വർഷം


പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ
 1. സമുദ്രനിരപ്പിന് താഴെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കോൾ ദേശങ്ങളിൽ സുസ്ഥിര നെൽകൃഷി ഉറപ്പാക്കുന്നു
 2. സർക്കാരിന്റെ ഇരട്ടവിള പദ്ധതിയിൽ രണ്ടാം വിളയായി നെല്ലിന്റെയോ പച്ചക്കറികളുടെയോ അധികവിള ഉയർത്തൽ.
 3. കനാലുകളുടെ ഡി-സിൽറ്റിംഗ്, ബണ്ടുകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തൽ
 4. കനത്ത മഴയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് സാധ്യതയുള്ള കോൾ പ്രദേശത്ത് നല്ല ഡ്രെയിനേജ് സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കാൻ
 5. സബ്മെർസിബിൾ പമ്പ് സെറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പെട്ടിയും പറയും സ്ഥാപിക്കുക
 6. കോൾ ഭൂമിയിൽ തടസ്സമില്ലാത്ത വൈദ്യുതി വിതരണം

പദ്ധതി മേഖല

പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ
 1. പാടശേഖരങ്ങളിലേക്കുള്ള പുറം ബണ്ടുകളുടെ നിർമ്മാണവും ശക്തിപ്പെടുത്തലും
 2. വശത്തെ സംരക്ഷണ ഭിത്തികൾ
 3. പ്രമുഖ ചാനലിന്റെ നിർമ്മാണവും അതിന്റെ സംരക്ഷണവും
 4. എഞ്ചിൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം, തറ, എഞ്ചിൻ ഷെഡുകൾ & ഫ്ലഡ് ഇൻലെറ്റുകൾ
 5. പ്രധാന കനാലുകളും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കനാലുകളുടെയും ആഴം കൂട്ടലും തടസങ്ങൾ നീക്കലും
 6. സ്ലൂയിസുകളുടെ നിർമ്മാണം
 7. ഫാം റോഡുകളുടെയും റാമ്പുകളുടെയും നിർമ്മാണം
 8. ഡീവാട്ടറിംഗിനായി വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് പമ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ
 9. വിളവെടുപ്പ് സംവിധാനത്തിലെ യന്ത്രവൽക്കരണം.

നേര്യമംഗലം ജില്ലാ കാർഷിക ഫാം (ഡിഎഎഫ്) സമഗ്ര വികസനത്തിനായി സംയോജിത ഫാം മാനേജ്മെന്റ്

സമഗ്രമായ സമീപനത്തിലൂടെ സംയോജിത കൃഷി സമ്പ്രദായത്തിന്റെ വികസനം പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു. ഈ സ്ഥലം സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായതിനാൽ, പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്ത ഈ പ്രദേശം ഒരു സാധ്യതയുള്ള കാർഷിക ടൂറിസം സ്ഥലമായി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കും. മത്സ്യകൃഷി, കന്നുകാലി ഫാം, ശാസ്ത്രീയ സമീപനത്തിലുള്ള പച്ചക്കറി കൃഷി എന്നിവ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പദ്ധതി ചെലവ്: 10.00 കോടി രൂപ


പ്രോജക്റ്റ് ദൈർഘ്യം: രണ്ട് വർഷം


Objectives of the Project
 1. സംയോജിത കൃഷി സംവിധാനം (IFS)
 2. മെച്ചപ്പെട്ട പച്ചക്കറി കൃഷി
 3. മാതൃകാ കന്നുകാലി ഫാം വികസനം
 4. പരിശീലന, വിജ്ഞാന കേന്ദ്ര വികസനം
പദ്ധതിയിലെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ
 1. സംയോജിത കൃഷി സമ്പ്രദായത്തിന്റെ വികസനം (IFS)
 2. പാർശ്വ സംരക്ഷണത്തോടുകൂടിയ കുളത്തിന്റെ നിർമ്മാണം
 3. ലൈനർ ഫെൻസിംഗ്, നിർമാണ പ്രവർത്തികൾ , കൂടുകൾ തുടങ്ങിയവ.
 4. ചെക്ക് ഡാമുകളുടെ നിർമ്മാണം
 5. കർഷകർക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുമുള്ള പരിശീലന കേന്ദ്രം - അതിഥി മന്ദിരം

ചെങ്ങന്നൂർ "സമൃദ്ധി" - (തരിശു രഹിത മണ്ഡലം പദതി -ഘട്ടം 1)

പ്രദേശത്തെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ തീവ്രത കുറയ്ക്കുക, ശരിയായ ജല പരിപാലനത്തിലൂടെ നെൽവയലുകളെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുക, അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ നൽകി കർഷകർക്ക് യഥാസമയം വിളകൾ ഉയർത്താൻ പ്രാപ്തമാക്കുക എന്നിവയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ

പദ്ധതി ചെലവ്: 10.00 കോടി


പ്രോജക്റ്റ് ദൈർഘ്യം: രണ്ട് വർഷം


പദ്ധതിയിലെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ
 1. തോടുകളുടെ ആഴം കൂട്ടലും വശങ്ങൾ കെട്ടി സംരക്ഷിക്കലും
 2. റാമ്പുകളുടെ നിർമ്മാണം
 3. പമ്പ് ഹൗസുകളുടെ നിർമ്മാണം
 4. സ്ലൂയിസുകളുടെയും എഞ്ചിൻ തറകളുടെയും നിർമ്മാണം
 5. ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ

എറണാകുളത്തെ രാമമംഗലത്തുള്ള പാമ്പൂരിച്ചാൽ പാടശേഖരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ

100 ഹെക്ടർ നെൽകൃഷിയും 250 ഹെക്ടർ മറ്റു വിളകളും അടങ്ങുന്ന പാമ്പൂരിച്ചാലിന്റെ സമഗ്രവും സുസ്ഥിരവുമായ വികസനം പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു . മൺസൂൺ സീസണിൽ നെൽകൃഷി സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കും. അസിഡിറ്റി കുറവുള്ളതും ശുദ്ധജല ലഭ്യത മികച്ചതുമായതിനാൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത പാടശേഖരങ്ങളിൽ രണ്ട് നെൽവിളകൾ ക്രമീകരിക്കും. നെൽകൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത നെൽവയലും വർഷങ്ങളായി തരിശായി കിടക്കുന്നതും വീണ്ടെടുത്ത് നെൽകൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കും.

പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം
 1. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് നെൽവയൽ സംരക്ഷിക്കുക
 2. ഒരു വർഷത്തിൽ നെൽകൃഷിയുടെ ഇരട്ടവിള സംരക്ഷിക്കുക.
 3. തരിശുനിലം കൃഷിയോഗ്യമായ ഭൂമിയാക്കി മാറ്റുക .
 4. പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ ചെലവ് കുറയ്ക്കുക
 5. നെൽ ഉൽപാദനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വർക്കുകൾ ചാൽ, ട്രാക്ടർ ബ്രിഡ്ജ്, റാംപ് എന്നിവ നിർമ്മിക്കുക

പദ്ധതി ചെലവ്: 5.00 കോടി


പ്രോജക്റ്റ് ദൈർഘ്യം: രണ്ട് വർഷം


പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ
 1. സംയോജിത കൃഷി സംവിധാനം (IFS)
 2. പച്ചക്കറി കൃഷി മെച്ചപ്പെടുത്തൽ
 3. മാതൃകാ കന്നുകാലി ഫാം വികസനം
 4. പരിശീലനവും വിജ്ഞാന കേന്ദ്ര വികസനവും
പദ്ധതിയിലെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ
 1. തോടിന്റെ ആഴം കൂട്ടൽ
 2. പുറം ബണ്ടിന്റെ രൂപീകരണം
 3. വശ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനം
 4. ലീഡിംഗ് ചാലിന്റെ നിർമ്മാണം
 5. ട്രാക്ടർ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം
 6. റാമ്പിന്റെ നിർമ്മാണം

കുട്ടനാട് റൈസ് ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തിന്റെ സുസ്ഥിര വികസനം

കൃഷി തീവ്രത, വിളവ്, വെള്ളപ്പൊക്കം, ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം മുതലായ വിവിധ സൂചികകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മുൻഗണന നൽകി പാടശേഖരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ.

പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം
 1. നെൽവയലുകളെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പ്രളയ സമയത്ത് വിളനാശം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും ശക്തമായ പുറം ബണ്ടുകൾ നിർമ്മിക്കുകയും ശരിയായ ഡ്രെയിനേജ് സൗകര്യം ഉറപ്പു വരുത്തുകയും ചെയ്യുക
 2. നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും മതിയായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിലൂടെയും പദ്ധതി പ്രദേശം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക
 3. അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന കനാലുകളുടെ ആഴം കൂട്ടിയും പുതിയ ആന്തരിക കനാലുകൾ നിർമ്മിച്ചും ശരിയായ ഡ്രെയിനേജും ജലസേചന സൗകര്യവും ഉറപ്പുവരുത്തുക
 4. മെക്കാനിക്കൽ ഷട്ടർ / ഫ്ലഡ് ഇൻലെറ്റുകൾ മുതലായവ ഉപയോഗിച്ച് മതിയായ സ്ലൂയിസുകൾ നൽകി നെൽ വയലുകളുടെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള ഒഴുക്കും പുറത്തേക്കുമുള്ള ഒഴുക്കും നിയന്ത്രിക്കുക
 5. ശരിയായ ഡ്രെയിനേജും ജലസേചന സൗകര്യവും നൽകി ഫലപ്രദമായ ജല പരിപാലന സംവിധാനം ഉറപ്പാക്കുക്കുക.
 6. ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുക

പദ്ധതി ചെലവ്: 2.92 കോടി


പ്രോജക്റ്റ് ദൈർഘ്യം: രണ്ട് വർഷം


പദ്ധതിയിലെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ
 1. പാടശേഖരങ്ങളിലേക്കുള്ള പുറം ബണ്ടുകളുടെ നിർമ്മാണം
 2. വശത്തെ സംരക്ഷണ ഭിത്തികൾ നിർമ്മിക്കുക
 3. പ്രധാന ചാനൽ (വാച്ചൽ) സംരക്ഷണം
 4. എഞ്ചിൻ പ്ലാറ്റഫോമുകളും എൻജിൻ തറകളും നിർമ്മിക്കുക
 5. ഫ്ളഡ് ഇൻലെറ്റുകളുടെ നിർമ്മാണം
 6. പ്രധാന കനാലുകളുടേയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കനാലുകളുടേയും ആഴം കൂട്ടുകയും തടസങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക