ആർ.ഐ.ഡി.എഫ് പദ്ധതികൾ

റൂറൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ ഡെവലപ്‌മെന്റ് ഫണ്ട് (ആർ‌ഐ‌ഡി‌എഫ്) പദ്ധതികൾ- നബാർഡ് എയ്ഡഡ്

ആർ.ഐ.ഡി.എഫ് XXVI

# പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പദ്ധതി ചെലവ് (ലക്ഷം) ജില്ല
1. തൃശൂർ ജില്ലയിലെ പുല്ലഴി തോടിന്റെ ഇടതുവശത്ത് ബണ്ടിന്റെ നിർമ്മാണം 1457.09 തൃശൂർ
2. തലശ്ശേരി താലൂക്കിലെ ഫലപ്രദമായ ജല പരിപാലന പദ്ധതികൾ 723.78 കണ്ണൂർ
3. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ആദിച്ചനല്ലൂർ, ഏരൂർ, കല്ലുവാതുക്കൽ, മേലില പഞ്ചായത്തുകളിലും ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ പാലമേൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലും നടത്തുന്ന ജലസേചനത്തിനുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പ്രവർത്തികൾ . 482.65 കൊല്ലം & ആലപ്പുഴ
4. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കരകുളം, വെമ്പായം, വിളപ്പിൽ, കാരോട്, മംഗലപുരം, കൊല്ലയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ ജലസേചനത്തിനായുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ 484.11 തിരുവനന്തപുരം
5. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഒക്കൽ, ആയവന, മഴുവനൂർ പഞ്ചായത്തുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വിവിധ പാടശേഖരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ 545.59 എറണാകുളം
സുഭിക്ഷ കേരളം സ്‌കീമിൽ ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്- XXVI ൽ അനുവദിച്ച പദ്ധതികൾ-എറണാകുളം, മലപ്പുറം, വയനാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ 3 ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ലാബുകളുടെ നിർമ്മാണം
1. വയനാട്ടിലെ ചെങ്കേരിയിലെ കാർഷിക വിപുലീകരണ കേന്ദ്രത്തിൽ പുതിയ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ലാബിന്റെ നിർമ്മാണം 719.38 വയനാട്
2. മലപ്പുറം മുണ്ടേരിയിലെ ജില്ലാ കാർഷിക ഫാമിൽ (ഡിഎഎഫ്) പുതിയ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ലാബിന്റെ നിർമ്മാണം 716.84 മലപ്പുറം
3. എറണാകുളം നേര്യമംഗലം ജില്ലാ കാർഷിക ഫാമിൽ (ഡിഎഎഫ്) പുതിയ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ലാബിന്റെ നിർമ്മാണം 739.84 എറണാകുളം
കൂടുതൽ അറിയുക

ആർ.ഐ.ഡി.എഫ് XXV

# പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പദ്ധതി ചെലവ് (ലക്ഷം) ജില്ല
1. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഉദയപുരം, ചെമ്പ്, തിരുവാർപ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ ചെമ്മനക്കര, അരികുപുരം, കോതടി, കിഴക്കേതയങ്കേരി പാടശേഖരങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ. 514.00 കോട്ടയം
2. തിരുമാറാടി പഞ്ചായത്തിലെ ഓലിയപ്പുറം തെക്കും വടക്കും തിരുമാറാടി, തിരുനിലം & മണ്ണത്തൂർ ഈസ്റ്റ് പാടശേഖരത്തിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ. 635.63 കോട്ടയം & ആലപ്പുഴ
3. കോട്ടുവള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ അഞ്ചൽ തോട്ടിലെ തത്തപ്പള്ളി പാടത്തിന്റെയും കരുമാലൂർ പാടത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ. 614.03 ആലപ്പുഴ
4. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ തണ്ണീർത്തടങ്ങളിൽ കൃഷിയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ 808.00 ആലപ്പുഴ
5. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ നനഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിൽ കൃഷിയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ 150.00 പത്തനംതിട്ട
6. വീയൂർ പുഴക്കൽ തോടിന്റെയും പുൽക്കൽ പാലത്തിലേക്കുള്ള M.L.A റോഡിനുമിടയിലുള്ള അനുബന്ധ ഘടനകളുടെ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ 1058.94 തൃശൂർ
7. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ പുറക്കാട് പഞ്ചായത്തിലെ അപ്പാത്തിക്കരി പാടശേഖരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ 592.65 ആലപ്പുഴa
8. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ നാല് കുളങ്ങളുടെ നവീകരണം 533.32 പാലക്കാട്
9. തൃശൂർ ജില്ലയിലെ കാടുകുറ്റി പഞ്ചായത്തിലെ ചാത്തൻചിറയുടെ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ 727.00 തൃശൂർ
10. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ എളമാട്, എട്ടിവ പഞ്ചായത്തിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ 500.00 കൊല്ലം
കൂടുതൽ അറിയുക

ആർ.ഐ.ഡി.എഫ് XXIV

# പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പദ്ധതി ചെലവ് (ലക്ഷം) ജില്ല
1. തൃശൂർ ജില്ലയിലെ കുറിഞ്ഞക്കൽ (കനാൽ പാലം) യിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ. 496.79 തൃശൂർ
2. നെടുപുഴയിലെ ആറാട്ടുപുഴ ദുർഗാദേവി ക്ഷേത്രക്കുളത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണവും ഒല്ലൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ മൂപ്പാടം നെല്ലുപാടശേഖര സമിതിയിലും തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ കൈപ്പമംഗലം മണ്ഡലത്തിലെ ശ്രീനാരായണപുരത്തും അനുബന്ധ ജോലികളും. 464.00 തൃശ്ശൂർ
3. തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ആറ് കുളങ്ങളുടെ നവീകരണം. 464.08 തൃശൂർ
4. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വാളകം പഞ്ചായത്തിലെ വാളകം ചിറയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ 463.83 എറണാകുളം
5. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ 461.66 കണ്ണൂർ
കൂടുതൽ അറിയുക

ആർ.ഐ.ഡി.എഫ് XXII

# പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പദ്ധതി ചെലവ് (ലക്ഷം) ജില്ല
1. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പട്ടാഴി പഞ്ചായത്തിലെ പാടശേഖരങ്ങൾക്കുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ 282.35 കൊല്ലം
2. സഹസ്ര സരോവർ - കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ടിവി പുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സരസ്വതി ക്ഷേത്രക്കുളത്തിന്റെ നവീകരണം 52.44 കോട്ടയം
3. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ആർപ്പൂക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പായിവട്ടം കറുകപ്പാടത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ 224.48 കോട്ടയം
4. സഹസ്ര സരോവർ-കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കടുത്തുരുത്തി പഞ്ചായത്തിലെ ശ്രീ മഹാദേവ ധർമ്മ ശാസ്താക്ഷേത്ര കുളത്തിന്റെ നവീകരണം. 61.85 കോട്ടയം
5. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ വെച്ചൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കട്ടിലാംകുന്നമെക്കരി പാടശേഖരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ 143.70 കോട്ടയം
6. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കൂത്താട്ടുകുളം പഞ്ചായത്തിലെ ചന്തത്തോട് നവീകരണവും നെൽകൃഷിയിലെ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളും 189.85 എറണാകുളം
7. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കണ്ടല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത് കുണ്ടത്ത് വയൽ പാടത്തിനായുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ 19.63 ആലപ്പുഴ
8. വെട്ടിക്കവല പഞ്ചായത്തിലെ തലച്ചിറ കുഴിവേലി ഏലയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ 54.268 കൊല്ലം
9. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഓച്ചിറ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ തിരൂർ പാടത്തിന് ഡ്രെയിനേജ് ആൻഡ് ഫ്ലഡ് കൺട്രോൾ പദ്ധതി 38.18 കൊല്ലം
10. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഹരിപ്പാട് പഞ്ചായത്തിലെ നക്രതയങ്കരി പാടശേഖരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ 35.976 ആലപ്പുഴ
11. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചെട്ടികുളങ്ങര പഞ്ചായത്തിലെ ആലുമൂട്ടിൽ പാടത്തിനും ചെന്തിട്ട പാടത്തിനുമുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ 33.88 ആലപ്പുഴ
12. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ തലവൂർ പഞ്ചായത്തിലെ നെടുവന്നൂർ ചിറയുടെ നവീകരണം 67.332 കൊല്ലം
13. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പന്മന പഞ്ചായത്തിലെ പ്ലാക്കാട്ടുകുളത്തിന്റെ നവീകരണം 74.02 കൊല്ലം
14. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ മുണ്ടക പാടത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ 22.95 കൊല്ലം
15. സംയോജിത കോൾ പദ്ധതി-ഘട്ടം III 2655.00 തൃശൂർ
16. ചാലക്കുടി നഗരസഭയിലെ കപ്പ തോട്ടിലേക്കുള്ള മെച്ചപ്പെടുത്തൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 1000.00 തൃശൂർ
17. അന്തിക്കാട് കാർത്യായനി ക്ഷേത്രക്കുളത്തിന്റെ നവീകരണം 127.35 തൃശൂർ
18. തൃശൂർ ജില്ലയിലെ കൊടകര പഞ്ചായത്തിലെ ചിക്കമുണ്ടി കുളത്തിന്റെയും കാവനാട് ചിറയുടെയും നവീകരണം 122 തൃശൂർ
19. അന്തിക്കാട് പഞ്ചായത്തിലെ വാകര കുളത്തിന്റെ ആധുനികവൽക്കരണം 67.50 തൃശൂർ
20. തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ഹൈ ലെവൽ ഫ്ലഡ് ഫ്ലോ കനാലിന്റെ (സൗത്ത് സോൺ) മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ 1952 തൃശൂർ
കൂടുതൽ അറിയുക

ആർ.ഐ.ഡി.എഫ് XXI

# പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പദ്ധതി ചെലവ് (ലക്ഷം) ജില്ല
1. മണിയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ എരവത്തുമുക്കം കോതറച്ചിറ പാടശേഖരത്തിൽ വെന്റഡ് ക്രോസ് ബാറുകൾ (വിസിബി), സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വർക്കുകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ 44.46 കണ്ണൂർ
2. അഞ്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അനുബന്ധ ഘടനകൾ ഉൾപ്പെടെ ചെറുപുഴ തോട്ടിലേക്കുള്ള മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ 1000.00 തൃശൂർ
3. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഏഴോം, പട്ടുവം, ചെർകുന്ന്, കണ്ണപുരം, പഞ്ചായത്തിലെ കൈപ്പാട് ഭൂമി വികസന പദ്ധതി 1023.53 കണ്ണൂർ
4. അഴിയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കീരിത്തോട് സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വർക്കുകൾ 362.65 കണ്ണൂർ
5. പാട്ടിയം പഞ്ചായത്തിലെ കൊങ്ങട്ട പൂങ്കാവ് തോട്ടിലെ സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വർക്കുകൾ പോലുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ 228.39 കണ്ണൂർ
6. വരന്ദരപ്പിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നായ്ക്കൻ കുളത്തിലേക്കുള്ള മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ 76.7 തൃശൂർ
7. ആല പഞ്ചായത്തിലെ പൂമലച്ചാലിൽ പുറം ബണ്ടുകളുടെ രൂപീകരണം, സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വർക്കുകൾ തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ. 805.71 ആലപ്പുഴ
8. കരുവാറ്റ പഞ്ചായത്തിലെ ഉലവം മുരവക്കുളം പാടശേഖരത്തിന് പുറം ബണ്ടുകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തൽ പോലുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ. 130.88 ആലപ്പുഴ
9. കോട്ടയത്തെ എരുവെട്ടി വലിയതോടിലെ സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ജോലികൾ പോലെയുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ 504.4 കോട്ടയം
10. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലെ കോവിൽക്കടവ് വാർഡ് നമ്പർ 6 ൽ ചെക്ക് ഡാമിന്റെ നിർമ്മാണം 73.78 കോട്ടയം
11. കോട്ടയം മലബാർ പഞ്ചായത്തിലെ എരുവട്ടി ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപമുള്ള കുളത്തിന്റെ നവീകരണം 104.41 കണ്ണൂർ
കൂടുതൽ അറിയുക

ആർ.ഐ.ഡി.എഫ് XX

S.N പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പദ്ധതി ചെലവ് (ലക്ഷം) ജില്ല
1. സഹസ്ര സരോവർ-ബേഡിയാദുക്ക പഞ്ചായത്തിലെ ബേല നീർച്ചലിന്റെ നവീകരണം കാസർഗോഡ് ജില്ല. 102.41 കാസർഗോഡ്
2. തോട്ടാര പഞ്ചയിലെ അടിസ്ഥാന സ development കര്യ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക പാക്കേജ് എറണാകുളം ജില്ല- റീച്ച് ഐ-പാർട്ട് -1 106.97 എറണാകുളം
3. തോട്ടാര പഞ്ചയിലെ അടിസ്ഥാന സ development കര്യ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക പാക്കേജ് എറണാകുളം ജില്ല- റീച്ച് ഐ-പാർട്ട് -3 1023.53 എറണാകുളം
4. പുത്തൻപാടം (തൊള്ളായിരം പാടം, പുത്തൻപുര പാടം, തുണ്ടിപുര പാടം, കാജിറക്കാട് പാടം, മനയക്കാട്, ഇല്ലിൽ കോയിക്കൽ, മീച്ച ഭൂമി പാടം) എന്നിവിടങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ 487.21 ആലപ്പുഴ
5. വലിയകടമകുടി, കോലാഡി, കടമകുടി എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൊക്കാളി പടശേഖരം 196.68 എറണാകുളം
6. സെൻട്രൽ നെടുങ്ങാട് പൊക്കാളി പടശേഖരത്തിലാണ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ ഡെവലപ്‌മെന്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ 260.34 അലപ്പുഴ
7. സംയോജിത കോൾ വികസന പദ്ധതി-ഘട്ടം -2 7929 തൃശ്ശൂർ
8. ജൈവ വൈപിൻ പ്രദേശത്ത് പ്രകൃതിദത്ത ഡ്രെയിനേജുകളുടെ ഡ്രെഡ്ജിംഗ് 3691.78 എറണാകുളം
കൂടുതൽ അറിയുക